• Trương Văn Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   truongvantrungcm@gmail.com
 • Trương Thị Tuyết Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Lịch sử
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   truongthituyethan@gmail.com
 • Trương Thiện Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Sử - Địa - GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Sử
 • Lương Ngọc Hoàng Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Địa lý
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   hoanglinhlongkien@gmail.com
 • Lê Thiện Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   lethienhunglongkien@gmail.com
 • Hồ Thanh Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Lịch sử
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   huysuvb@gmail.com
 • Dương Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Địa lý
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   yenlongkien@gmail.com
 • Bùi Ngọc Vàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn TN - Giáo viên Địa lý
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   ngocvangdia06a@gmail.com