• Trương Kim Hồng Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   thulongkien@gmail.com
 • Phan Thị Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   minhhienngocbich@gmail.com
 • Nguyễn Trần Anh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   brenda.nguyen11@gmail.com
 • Nguyễn Thị Trúc Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   trucchau31@gmail.com
 • Nguyễn Tấn Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Anh
 • Nguyễn Ngọc Chí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Đại học